Vedtekter for Norsk Esperantoungdom

stiftet 2. juni 1979
Sist revidert av landsmøtet i NJE 13. juni 2009.

§ 1 Navn

Navnet til organisasjonen er på norsk «Norsk esperantoungdom» og på esperanto «Norvega Junularo Esperantista» (NJE).

§ 2 Stilling

Norsk esperantoungdom er ungdomsseksjonen til Norsk Esperanto-Forbund.

§ 3 Formål

Formålet til Norsk esperantoungdom er å utbre det internasjonale språket esperanto og kjennskapen til det blant ungdom i Norge. Norsk esperantoungdom skal legge til rette for samordning av aktiviteter for ungdomsesperantister.

§ 4 Nøytralitet

Norsk esperantoungdom er nøytral i spørsmål som gjelder partipolitikk, ideologier og livssyn generelt. Unntatt er språkproblemene på internasjonalt plan. Denne nøytraliteten binder ikke de enkelte medlemmene, og medlemmenes stilling i slike spørsmål påvirker ikke Norsk esperantoungdom.

Norsk esperantoungdom kan vere med på arrangement og kampanjer som er i samsvar med den «indre ideen» til esperantobevegelsen: å fremme menneskeverd og likestilling, fred, forbrødring og forståelse mellom de ulike folkeslagene i verden.

Under den samme forutsetningen kan Norsk esperantoungdom samarbeide med hvilke personer, institusjoner og organisasjoner som helst om å fremme formålet til Norsk esperantoungdom uten at det påvirker den nøytrale stillinga til organisasjonen.

§ 5 Medlemskap og innmelding

Norsk esperantoungdom sammensatt av ordinære medlemmer og støttemedlemmer.

Personer som er medlemmer av Norsk Esperanto-Forbund, og som samtidig kommer inn under den aldersgrensa som er fastsatt i Ĝenerala Regularo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, er ordinære medlemmer av Norsk esperantoungdom. Medlemmer som har tillitsverv i Norsk esperantoungdom kan være eldre, men de skal ikke være over aldersgrensa det året de blir valgt.

Personer i alle aldre, og organisasjoner og institusjoner som støtter Norsk esperantoungdom økonomisk, kan bli støttemedlemmer ved å betale fastsatt kontingent. For organisasjoner og institusjoner må styret i tillegg godkjenne medlemskapet. Landsmøtet kan overprøve styrets vedtak. Avgjørelse blir da tatt med absolutt flertall.

§ 6 Lokallag

Ordinære medlemmer kan slutte seg sammen i lokallag. Nye lag skal godkjennes av styret i Norsk esperantoungdom. Disse lagene bør sende inn årlige rapporter til Norsk esperantoungdom over sin virksomhet. Etter avtale kan Norsk esperantoungdom betale driftsstøtte til lokallaget etter medlemstall, slik at medlemmene ikke trenger å melde seg inn i begge organisasjonene.

Blir et lokallag oppløst, går egenkapitalen til Norsk esperantoungdom. Blir det opprettet et nytt lokallag på stedet innen 5 år, kan styret gi egenkapitalen fra forrige lag med renter tilbake til laget.

§ 7 Utmelding

Ordinære medlemmer trer automatisk ut av Norsk esperantoungdom ved utgangen av det kalenderåret de kommer over aldersgrensa, eller når de trer ut av Norsk Esperanto-Forbund.

Støttemedlemmer trer ut av Norsk esperantoungdom ved å sende skriftlig utmelding til Norsk esperantoungdom. Dersom et støttemedlem ikke betaler kontingent, regnes vedkommende for utmeldt.

§ 8 Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kontingent til Norsk Esperanto-Forbund etter reglene til forbundet.

Støttemedlemmer betaler kontingent til Norsk esperantoungdom, som fastsetter den.

§ 9 Styret

Styret til Norsk esperantoungdom er sammensatt av minst leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret kan ha inntil 3 styremedlemmer i tillegg til disse. Styret bør ha minst ett varamedlem.

Styret avholder minst to styremøter per år.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede og avgir stemme.

§ 10 Landsmøte

Landsmøte blir holdt minst annethvert år. Ekstraordinært landsmøte blir holdt når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene krever det skriftlig. Innkalling til landsmøte skal sendes til medlemmene minst en måned i forvegen.

På landsmøte blir følgende behandlet: godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, rapport over virksomheten med økonomisk oversikt siden forrige landsmøte, lovforslag og andre forslag som blir lagt fram, valg av styre, revisor, vararevisor, valgkomite bestående av minst to personer samt to personer som skal underskrive protokollen.

Ved landsmøtet har hvert ordinært medlem én stemme. Et ordinært medlem som ikke er til stede, kan ved skriftlig fullmakt bli representert ved et frammøtt medlem. Ingen kan med fullmakter pluss egen stemme avgi flere stemmer enn det som tilsvarer 1/5 av de avgitte stemmene.

Alle valg og voteringer, utenom de som blir behandlet i §§ 13 og 14, avgjøres ved absolutt flertall. Ved likt stemmetall gjøres nytt valg eller ny votering. Dersom det ved valg blir likt stemmetall igjen, trekker en lodd. Ved andre voteringer enn valg vil en ved andre gangs likt stemmetall holde fast ved gammel ordning.

Valg og voteringer foregår skriftlig dersom minst ett medlem krever det.

§ 11 Revisjon

Styret skal senest 1. februar gi regnskapet og protokoller til revisoren. Revisorrapporten skal foreligge senest 1. mars. Revisoren og vararevisoren skal ikke sitte i styret.

§ 12 Organ

Organet til Norsk esperantoungdom er Inter Ni Dirite
Styret i Norsk esperantoungdom utnevner redaktør

§ 13 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare skje på landsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endringer må sendes til styret senest fire måneder før landsmøtet. Styret skal sende endringsforslag til medlemmene sammen med innkalling til landsmøtet.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av Norsk esperantoungdom kan bare skje på landsmøte med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal eventuelle midler gå til Norsk Esperanto-Forbund og brukes i samsvar med formålet til Norsk esperantoungdom.

§ 15 Teksten til vedtektene

Vedtektene til Norsk esperantoungdom skal finnes både på nynorskesperanto og bokmål. Nynorskteksten er den grunnleggende, og skal legges til grunn i tolkningsspørsmål.

Norsk | Esperanto