Kommentarar til vedtektene 2007

Styret i NJE vedtok 4. april 2001 å foreslå følgjande vedtektsendringar:

$ 8 Styret

Nytt andre og tredje ledd:
2. Styret held minst to styremøte i året.
3. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stades og røyster.

Noverande andre ledd utgår.

§ 9 Landsmøte
Andre ledd
«På landsmøte blir følgjande førehatt: rapport over verksemda med økonomisk oversyn sidan førre landsmøte, lovframlegg og andre framlegg som blir lagde fram, val av styre.»

Vert endra til:
Landsmøte skal ha føre godkjenning av innkalling, val av møteleiar og referent, rapport over verksemd og økonomi sidan førre landsmøte, lovframlegg og andre framlegg, val av styre, revisor, vara for ettersynsmann, valnemnd med minst to personar, og to personar til å skriva under protokollen

$ 10 Revisjon
Første setning strykast og flyttast opp til $ 9, andre ledd.

$ 11 Organ
Punkt om Kvinpinto fjernast da bladet ikkje har komen ut på mange år.

På denne bakgrunnen vart endringane vedteken på landsmøtet 16. juni 2007.

Norsk | Esperanto