Revisjon for året 2001 (Bokmål)

stiftet 2. juni 1979
Sist revidert av landsmøtet i NJE 9. juni 2001.

§ 1 Navn

Navnet til organisasjonen er på norsk «Norsk esperanto-ungdom» og på esperanto «Norvega Junularo Esperantista» (NJE).

§ 2 Stilling

Norsk esperanto-ungdom er ungdomsseksjonen til Norsk Esperanto-Forbund.

§ 3 Formål

Formålet til Norsk esperanto-ungdom er å utbre det internasjonale språket esperanto og kjennskapen til det blant ungdom i Norge. Norsk esperanto-ungdom skal legge til rette for samordning av aktiviteter for ungdomsesperantister.

§ 4 Nøytralitet

Norsk esperanto-ungdom er nøytral i spørsmål som gjelder partipolitikk, ideologier og livssyn generelt. Unntatt er språkproblemene på internasjonalt plan. Denne nøytraliteten binder ikke de enkelte medlemmene, og medlemmenes stilling i slike spørsmål påvirker ikke Norsk esperanto-ungdom.

Norsk esperanto-ungdom kan vere med på arrangement og kampanjer som er i samsvar med den «indre ideen» til esperantobevegelsen: å fremme menneskeverd og likestilling, fred, forbrødring og forståelse mellom de ulike folkeslagene i verden.

Under den samme forutsetningen kan Norsk esperanto-ungdom samarbeide med hvilke personer, institusjoner og organisasjoner som helst om å fremme formålet til Norsk esperanto-ungdom uten at det påvirker den nøytrale stillinga til organisasjonen.

§ 5 Medlemskap og innmelding

Norsk esperanto-ungdom sammensatt av ordinære medlemmer og støttemedlemmer.

Personer som er medlemmer av Norsk Esperanto-Forbund, og som samtidig kommer inn under den aldersgrensa som er fastsatt i Ĝenerala Regularo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, er ordinære medlemmer av Norsk esperanto-ungdom. Medlemmer som har tillitsverv i Norsk esperanto-ungdom kan være eldre, men de skal ikke være over aldersgrensa det året de blir valgt. Av praktiske og arbeidsmessige grunner kan ordinære medlemmer slutte seg sammen i lokale klubber. Desse klubbene bør sende inn halvårsrapporter til Norsk esperanto-ungdom over virksomheten sin.

Personer i alle aldre, og organisasjoner og institusjoner som støtter Norsk esperanto-ungdom økonomisk, kan bli støttemedlemmer ved å betale fastsatt kontingent. For organisasjoner og institusjoner må styret i tillegg godkjenne medlemskapet. Landsmøtet kan overprøve styrets vedtak. Avgjørelse blir da tatt med absolutt flertall.

§ 6 Utmelding

Ordinære medlemmer trer automatisk ut av Norsk esperanto-ungdom ved utgangen av det kalenderåret de kommer over aldersgrensa, eller når de trer ut av Norsk Esperanto-Forbund.

Støttemedlemmer trer ut av Norsk esperanto-ungdom ved å sende skriftlig utmelding til Norsk esperanto-ungdom. Dersom et støttemedlem ikke betaler kontingent, regnes vedkommende for utmeldt.

§ 7 Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kontingent til Norsk Esperanto-Forbund etter reglene til forbundet.

Støttemedlemmer betaler kontingent til Norsk esperanto-ungdom, som fastsetter den.

§ 8 Styret

Styret til Norsk esperanto-ungdom er sammensatt av minst leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret kan ha inntil 3 styremedlemmer i tillegg til disse. Styret bør ha minst ett varamedlem.

Styret blir valgt for to år på landsmøtet.

§ 9 Landsmøte

Landsmøte blir holdt minst annethvert år. Ekstraordinært landsmøte blir holdt når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene krever det skriftlig. Innkalling til landsmøte skal sendes til medlemmene minst en måned i forvegen.

På landsmøte blir følgende behandlet: rapport over virksomheten med økonomisk oversikt siden forrige landsmøte, lovforslag og andre forslag som blir lagt fram, valg av styre.

Ved landsmøtet har hvert ordinært medlem én stemme. Et ordinært medlem som ikke er til stede, kan ved skriftlig fullmakt bli representert ved et frammøtt medlem. Ingen kan med fullmakter pluss egen stemme avgi flere stemmer enn det som tilsvarer 1/5 av de avgitte stemmene.

Alle valg og voteringer, utenom de som blir behandlet i §§ 12 og 13, avgjøres ved absolutt flertall. Ved likt stemmetall gjøres nytt valg eller ny votering. Dersom det ved valg blir likt stemmetall igjen, trekker en lodd. Ved andre voteringer enn valg vil en ved andre gangs likt stemmetall holde fast ved gammel ordning.

Valg og voteringer foregår skriftlig dersom minst ett medlem krever det.

§ 10 Revisjon

På landsmøtet skal det velges en revisor og en vararevisor til å gå gjennom regnskapet til Norsk esperanto-ungdom og forvaltningen til styret. Styret skal senest 1. februar gi regnskapet og protokoller til revisoren. Revisorrapporten skal foreligge senest 1. mars. Revisoren og vararevisoren skal ikke sitte i styret.

§ 11 Organ

Organene til Norsk esperanto-ungdom er Inter Ni Dirite og, i samarbeid med de andre nordiske esperanto-ungdomsorganisasjonene, Kvinpinto.

Styret i Norsk esperanto-ungdom tilsetter redaktør i Inter Ni Dirite. Styret i Norsk esperanto-ungdom sammen med de øvrige esperantoungdomsorganisasjonene i Norden tilsetter redaktør i Kvinpinto.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare skje på landsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endringer må sendes til styret senest fire måneder før landsmøtet.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av Norsk esperanto-ungdom kan bare skje på landsmøte med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal eventuelle midler gå til Norsk Esperanto-Forbund og brukes i samsvar med formålet til Norsk esperanto-ungdom.

§ 14 Teksten til vedtektene

Vedtektene til Norsk esperanto-ungdom skal finnes både på nynorsk, esperanto og bokmål. Nynorskteksten er den grunnleggende, og skal legges til grunn i tolkningsspørsmål.

Norsk | Esperanto