Revisjon for året 2001

skipa 2. juni 1979
Sist reviderte av landsmøtet i NJE 9. juni 2001.

§ 1 Namn

Namnet til organisasjonen er på norsk «Norsk esperanto-ungdom» og på esperanto «Norvega Junularo Esperantista» (NJE).

§ 2 Stilling

Norsk esperanto-ungdom er ungdomsseksjonen til Norsk Esperanto-Forbund.

§ 3 Formål

Formålet til Norsk esperanto-ungdom er å breie ut det internasjonale språket esperanto og kjennskapen til det mellom ungdom i Noreg. Norsk esperanto-ungdom skal leggje til rette for samordning av aktivitetar for ungdomsesperantistar.

§ 4 Nøytralitet

Norsk esperanto-ungdom er nøytral i spørsmål som gjeld partipolitikk, ideologiar og livssyn generelt. Unnatekne er språkproblema på internasjonalt plan. Denne nøytraliteten bind ikkje dei einskilde medlemmene, og medlemmene si stilling i slike spørsmål påverkar ikkje Norsk esperanto-ungdom.

Norsk esperanto-ungdom kan vere med på arrangement og kampanjar som er i samsvar med den «indre ideen» til esperantorørsla: å fremje menneskeverd og likestilling, fred, forbrødring og forståing mellom dei ulike folkeslaga i verda.

Under den same føresetnaden kan Norsk esperanto-ungdom samarbeide med kva personar, institusjonar og organisasjonar som helst om å fremje formålet til Norsk esperanto-ungdom utan at det påverkar den nøytrale stillinga til organisasjonen.

§ 5 Medlemskap og innmelding

Norsk esperanto-ungdom er sett saman av ordinære medlemmer og støttemedlemmer.

Personar som er medlemmer av Norsk Esperanto-Forbund, og som samstundes kjem inn under den aldersgrensa som er fastsett i Ĝenerala Regularo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, er ordinære medlemmer av Norsk esperanto-ungdom. Medlemmer som har tillitsverv i Norsk esperanto-ungdom kan vere eldre, men dei skal ikkje vere over aldersgrensa det året dei blir valde. Av praktiske og arbeidsmessige grunnar kan ordinære medlemmer slutte seg saman i lokale klubbar. Desse klubbane bør sende inn halvårsrapportar til Norsk esperanto-ungdom over verksemda si.

Personar i alle aldrar, og organisasjonar og institusjonar som støttar Norsk esperanto-ungdom økonomisk, kan bli støttemedlemmer ved å betale fastsett kontingent. For organisasjonar og institusjonar må styret i tillegg godkjenne medlemskapen. Landsmøtet kan overprøve vedtaket til styret. Avgjerd blir da teken med absolutt fleirtal.

§ 6 Utmelding

Ordinære medlemmer trer automatisk ut av Norsk esperanto-ungdom ved utgangen av det kalenderåret dei kjem over aldersgrensa, eller når dei trer ut av Norsk Esperanto-Forbund.

Støttemedlemmer trer ut av Norsk esperanto-ungdom ved å sende skriftleg utmelding til Norsk esperanto-ungdom. Dersom ein støttemedlem ikkje betaler kontingent, reknar ein han for utmeld.

§ 7 Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kontingent til Norsk Esperanto-Forbund etter reglane til forbundet.

Støttemedlemmer betaler kontingent til Norsk esperanto-ungdom, som fastset han.

§ 8 Styret

Styret til Norsk esperanto-ungdom er sett saman av minst leiar, nestleiar, sekretær og kasserar. Styret kan ha inntil 3 styremedlemmer i tillegg til desse. Styret bør ha minst éin varamedlem.

Styret blir valt for to år på landsmøtet.

§ 9 Landsmøte

Landsmøte blir halde minst annakvart år. Omframt landsmøte blir halde når styret finn det naudsynt, eller når minst 1/5 av medlemmene krev det skriftleg. Innkalling til landsmøte skal ein sende til medlemmene minst ein månad i førevegen.

På landsmøte blir følgjande førehatt: rapport over verksemda med økonomisk oversyn sidan førre landsmøte, lovframlegg og andre framlegg som blir lagde fram, val av styre.

Ved landsmøtet har kvar ordinær medlem éi røyst. Ein ordinær medlem som ikkje er til stades, kan ved skriftleg fullmakt bli representert ved ein frammøtt medlem. Ingen kan med fullmakter pluss eiga røyst avgi fleire røyster enn det som svarar til 1/5 av dei avgidde røystene.

Alle val og voteringar, utanom dei som blir førehavde i §§ 12 og 13, avgjer ein ved absolutt fleirtal. Ved likt røystetal gjer ein nytt val eller ny votering. Dersom det ved val blir likt røystetal igjen, trekkjer ein lodd. Ved andre voteringar enn val vil ein ved andre gongs likt røystetal halde fast ved gammal ordning.

Val og voteringar går føre seg skriftleg dersom minst éin medlem krev det.

§ 10 Revisjon

På landsmøtet skal ein velje ein revisor og ein vararevisor til å gå gjennom rekneskapen til Norsk esperanto-ungdom og forvaltninga til styret. Styret skal seinast 1. februar gi rekneskapen og protokollar til revisoren. Revisorfråsegna skal liggje føre seinast 1. mars. Revisoren og vararevisoren skal ikkje sitje i styret.

§ 11 Organ

Organa til Norsk esperanto-ungdom er Inter Ni Dirite og, i samarbeid med dei andre nordiske esperanto-ungdomsorganisasjonane, Kvinpinto.

Styret i Norsk esperanto-ungdom tilset redaktør i Inter Ni Dirite. Styret i Norsk esperanto-ungdom saman med dei øvrige esperantoungdomsorganisasjonane i Norden tilset redaktør i Kvinpinto.

§ 12 Vedtektsendringar

Endringar i vedtektene kan berre skje på landsmøte med 2/3 fleirtal. Framlegg til endringar må ein sende til styret seinast fire månader før landsmøtet.

§ 13 Oppløysing

Oppløysing av Norsk esperanto-ungdom kan berre skje på landsmøte med 2/3 fleirtal. Ved oppløysing skal eventuelle midlar gå til Norsk Esperanto-Forbund og brukast i samsvar med formålet til Norsk esperanto-ungdom.

§ 14 Teksten til vedtektene

Vedtektene til Norsk esperanto-ungdom skal finnast både på nynorsk, esperanto og bokmål. Nynorskteksten er den grunnleggjande, og skal leggjast til grunn i tolkingsspørsmål.

Norsk | Esperanto